INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI:

PRIN ANI, CU PERSEVERENŢĂ...


A devenit o preocupare constantă a oamenilor de ştiinţă, a oamenilor şcolii – de la grădiniţe, şcoli primare, gimnazii, licee, şcoli VET, colegii – şi până la universităţi, ca să promoveze diverse produse educaţionale, fie didactice sau de cercetare. Nu poate face excepţie nici Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, ca instituţie subordonată Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Astfel în acest context IŞE are ca obiectiv al activităţii promovarea calităţii în educaţie şi în cercetare, iar referenţialul acesteia ar fi Cercetare–Formare–Dezvoltare–Performanţă!

O asemenea activitate pune la dispoziţia cadrelor didactice şi de conducere, a comunităţii ştiinţifice bunuri educaţionale organizate axiologic, epistemic, pedagogic şi psihologic, transmise beneficiarilor prin procesul de informare-formare spre a fi asimilate şi utilizate pentru propria dezvoltare personală şi profesională.

Bunurile educaţionale furnizate beneficiarilor au o distribuţie naţională şi internaţională.

Pentru a configura activitatea sa, este necesar a menţiona că Institutul reprezintă unica instituţie din ţară care desfăşoară cercetări ştiinţifice în domeniul ştiinţelor educaţiei, acreditat consecutiv în anii 2006, 2011 şi 2016.

În actuala sa structură, Institutul a fost creat în baza H.G. nr. 683 din 23.06.1999. Conform misiunii şi competenţelor sale – desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul educaţiei şi implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în procesul de formare profesională continuă a cadrelor didactice –, Institutul semnifică o forţă ştiinţifică şi formatoare de construcţie a şcolii active.

Astfel, pe parcursul ultimilor ani, cercetătorii Institutului au elaborat valoroase produse ştiinţifice şi tehnologice de importanţă pentru întreg sistemul şi procesul educaţional, printre care menţionăm următoarele:

 • Concepţii de dezvoltare a procesului educaţional, a tehnologiilor educaţionale, a evaluării rezultatelor şcolare;
 • Criterii şi indicatori privind calitatea curriculumului proiectat şi eficienţa procesului educaţional;
 • Metodologia de implementare a modelelor, tehnologiilor didactice avansate pentru eficientizarea procesului educaţional în cadrul disciplinelor şcolare;
 • Reperele conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opţionale;
 • Concepţia educaţiei integrale/integrative – demers de politică educaţională;
 • Referenţialul axiologic pentru dezvoltarea curriculumului şcolar;
 • Metodologia evaluării criteriale în bază de descriptori (ECD) pentru clasele primare, gimnaziale şi liceale;
 • Cadrul de referinţă al curriculumului şcolar, strategii şi metodologii de formare a vorbitorului cult nativ/alolingv de limba română;
 • Reperele conceptuale, strategia asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii;
 • Mecanisme şi strategii pedagogice de valorizare a parteneriatelor educaţionale;
 • Reperele metodologice de dezvoltare a curriculumului la educaţie timpurie, instrumente pedagogice de aplicare a curriculumului dezvoltat în raport cu standardele de învăţare şi dezvoltare în educaţia timpurie;
 • Metodologia privind elaborarea şi evaluarea programelor de formare profesională continuă;
 • Reconceptualizarea formării profesionale continue etc.

Doar  în ultimii 5 ani au fost publicate 34 de monografii; 220 de manuale și ghiduri metodologice; 420 de articole în reviste de categoria A, B, C; 220 de articole în culegeri internaționale și 551 articole în culegeri naționale.

Activitatea de cercetare a Institutului este relevantă şi în cadrul pregătirii specialiştilor de înaltă calificare prin doctorat şi postdoctorat realizată pe parcursul anilor.

Institutul participă în mod activ la concursurile proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale. Ca exemplu concludent, Institutul a participat în luna noiembrie 2019 la concursul anunţat de ANCD şi a propus 3 proiecte de cercetare pentru anii 2020-2023. În rezultatul evaluării proiectelor de cercetare ştiinţifică, punctajul a fost estimat cu calificativul „foarte bine” (82,20; 85,06; 87,20).

Rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul Institutului sunt implementate în procesul de formare profesională continuă a cadrelor didactice. Din această perspectivă, în baza cercetărilor ştiinţifice, formarea cadrelor didactice semnifică o altă misiune onorifică a Institutului şi reprezintă asigurarea adaptării sistemului educaţional la cerinţele societăţii actuale şi, totodată, asigurarea calităţii procesului educaţional. Caracterizându-se prin dinamism, formarea continuă a cadrelor didactice se transformă într-o pârghie importantă a MECC pentru a asigura reorientările necesare ale educaţiei.

În perioada 1999-2020 Institutul a dezvoltat şi a diversificat programele de formare continuă care se datorează atât cererii, cât şi disponibilităţilor de oferte pe care le are IŞE, reuşind să îşi calibreze ofertele atât în raport cu problematica formării continue, cu curricula modernizate, precum şi cu aşteptările beneficiarilor şi cu priorităţile Ministerului Educaţiei în formarea resurselor umane din sistem.

Efectele nu s-au lăsat aşteptate. Dacă adăugăm câţiva indicatori statistici, putem vorbi de creşterea spectaculoasă a solicitărilor pentru programele de formare continuă. Aceşti indicatori confirmă calitatea produselor şi bunurilor educaţionale ale Institutului şi ei sunt calculaţi începând cu anul 1999, când a fost fondat IŞE în structura actuală, şi până în anul 2020, pe fiecare catedră/subdiviziune. Numărul de 129.860 de cadre didactice şi manageriale din învăţământul general / profesional tehnic / vocaţional, care au promovat stagiile de formare continuă la Institut, confirmă realitatea că din cele 36.400 de cadre didactice şi manageriale din acest sistem (conform datelor statistice) multe dintre ele au optat – în repetate rânduri – pentru cursurile IŞE.

Practic vorbind, în prezent IŞE a elaborat programe modernizate pentru toate funcţiile didactice/manageriale şi disciplinele din învăţământul preuniversitar, axându-le pe creşterea valorii şi funcţiilor creditelor profesionale transferabile acumulate în portofoliul beneficiarilor, în vederea gestionării profesioniste a evoluţiei în cariera didactică/managerială.

Activitatea integră a Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, dar şi a sistemului întreg, este reflectată de Centrul „Univers Pedagogic” al IŞE, având două instrumente editoriale: revista ştiinţifică „Univers Pedagogic” şi săptămânalul „Univers Pedagogic Pro”.

În anul 2021 IŞE sărbătoreşte Aniversarea a 80-cea de la fondarea sa. În contextul celor menţionate supra şi în cadrul acestei date, IŞE a planificat un şir de activităţi ştiinţifico-didactice, metodologice, culturale naţionale şi internaţionale, după cum urmează:

 1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul „Ştiinţele Educaţiei şi formarea profesională în paradigma contemporaneităţii”, consacrată aniversării a 80-a de la fondarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (10-11 decembrie 2021);
 2. Conferinţa Ştiinţifică Naţională IN MEMORIAM univ., dr. hab. Nicolae BUCUN (16.09.1944–15.11.2020) cu genericul „Cercetarea în Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: provocări, perspective” (16 septembrie 2021);
 3. Simpozionul Pedagogic cu genericul „Profesionalizarea cadrelor didactice: tendinţe şi realităţi socio-psiho-pedagogice” (14 mai 2021);
 4. Seminarul ştiinţifico-metodologic cu genericul „Inovaţii în metodologia de proiectare a procesului de învăţare din învăţământul general” (16 aprilie 2021).

Aceste activităţi sunt organizate în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi cu partenerii IŞE, şi anume: Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău); Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Chişinău; Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu”, Cahul; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi (România); Casa Corpului Didactic, Iaşi (România); Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi (România); Universitatea Pedagogică de Stat, Kiev (Ucraina).

La evenimentele respective sunt invitate cadrele ştiinţifice, didactice / de conducere, masteranzii, doctoranzii şi alte categorii de persoane interesate de starea actuală a ştiinţelor educaţiei şi a formării profesionale în paradigma contemporaneităţii. 

Administraţia IŞE