Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/upscmd/ise.upsc.md/index.php on line 45 Despre institut » Institutul de Științe ale EducațieiDESPRE INSTITUT

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (I.Ş.E.) reprezintă o  structură a Ministerului Educaţiei şi funcţionează ca instituţie publică, de stat, în baza actelor şi regulamentelor legislative şi a celor proprii. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei este membru de profil al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  
Institutul reprezintă cercetarea din ştiinţele educaţiei şi învăţămîntul post-universitar al cadrelor didactice în baza obiectivelor majore: cercetarea, proiectarea, implementarea şi evaluarea în domeniul educaţiei şi învăţămîntului; dezvoltarea complexă şi continuă a cadrelor didactice în învăţămîntul preuniversitar.
     Printre competenţele de bază ale Institutului pot fi numite urnmătoarele: responsabilităţile la idealul, scopul şi imperativele sociale, culturale şi spirituale aferente educaţiei prin desfăşurarea cercetărilor în domeniul educaţional şi asigurarea ştiinţifică privind implementarea rezultatelor în practica pedagogică şi managerială, asigurarea didactică şi metodologică a funcţionării şi dezvoltării sistemului de învăţămînt preuniversitar, implicarea în elaborarea doctrinei politice a statului în domeniul învăţămîntului şi educaţiei, asigurarea pregătirii prin masterat la specializările „Ştiinţele educaţiei”, „Ştiinţele sociale” şi prin doctorat la specializările „Pedagogie generală”, „Psihologie socială”, desfăşurarea şi propagarea experienţelor educaţionale, pregătirea formatorilor etc.
     În organizarea sa structurală Institutul îşi desfăşoară activitatea în cadrul a două departamente: Departamentul „Formare continuă” şi Departamentul „Ştiinţă”.
     Institutul este unica instituţie din ţară specializată în domeniul de formare continuă a cadrelor didactice şi de conducere şcolare şi realizează atare activitate începând cu data fondării sale - luna ianuarie 1941. 
Institutul organizează şi realizează activităţi didactice în contextul cursurilor de perfecţionare, de recalificare profesională şi de calificare profesională suplimentară la nivel local/instituţional şi naţional. 
Formarea profesională continuă la I.Ş.E. desemnează ansamblul activităţilor didactice orientate spre actualizarea periodică a pregătirii profesionale iniţiale, spre adaptarea acesteia la noile exigenţe ale desfăşurării proceselor educaţionale şi spre asimilarea unor noi cunoştinţe.            
     Pe parcursul stagiilor de formare continuă, cadrele didactice şi de conducere şcolare promovează conţinuturi în baza standardelor de formare profesională continuă, acumulează credite profesionale transferabile, achiziţionează, îşi dezvoltă şi exersează în practica educativă competenţe noi în conformitate cu moderinzările curriculare şi cu prevederile europene. 
     Formarea profesională continuă la I.Ş.E. desemnează ansamblul activităţilor didactice orientate spre „actualizarea” periodică a pregătirii profesionale iniţiale, spre adaptarea acesteia la noile exigenţe ale desfăşurării proceselor educaţionale. Toate acestea se realizează la nivel naţional şi local, prin activităţi de curs şi extracurs.  De aceste cursuri beneficiază personalul didactic calificat, aflat pe diferite trepte de evoluţie în cariera didactică şi care predă diferite materii de studiu preuniversitar: limba şi literatura română, rusă, bulgară, ucraineană, găgăuză, franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă; fizica, matematica, biologia, chimia, educaţia preşcolară, învăţământul primar, biblioteconomia, istoria, educaţia civică, educaţia muzicală, plastică şi tehnologică, formarea continuă a managerilor şcolari - directori, directori adjuncţi ai Direcţiilor Raional, Municipale Încăţământ, Tineret şi Sport, cadre didactice din sistemul de învăţământ secundar profesionale şi universitar etc. Conţinuturile cursurilor au o relevanţă în funcţie de: nevoile cursiştilor; scopul programelor de formare; obiectivele formării profesionale; actualitatea informaţiei ştiinţifice; finalităţile formării profesionale continue şi sunt focalizate pe Curriculumul Naţional (plan de învăţământ, programe), pe abordări intradisciplinare, interdisciplinare şi transdisciplinare, pe centrarea privind formarea competenţelor profesionale şi pe implementarea cercetărilor ştiinţifice în educaţie.
     Cadrele didactice şi manageriale sunt implicate în metodologia de realizare a cursurilor ce este centrată pe formarea tipurilor de competenţe profesionale vizate de programe, şi anume:

 

 • realizarea şi desfăşurarea modulară a activităţilor didactice (curs şi extracurs) din perspectiva pedagogiei adulţilor şi a formării competenţelor funcţionale a elevilor, conforme curricula modernizate;
 • privilegierea metodelor interactive (activităţi pe grupuri, studii de caz, dezbateri etc.);
 • realizarea modulelor tematice (programe tematice de scurtă durată, de durată medie şi de lungă durată);
 • aplicarea metodelor şi tehnicilor de încurajare şi de formare a reflexiei asupra propriei activităţi didactice;
 • aplicarea unor metode de orientare a cadrelor didactice spre cercetarea participativă în diferite domenii ale practicii didactice şi educaţionale;
 • identificarea şi valorizarea curriculumului nonformal şi informal în vederea atingerii obiectivelor educaţionale;
 • abordarea inovaţiilor în procesul de formare profesională continuă.

     Formarea profesională continuă cuprinde segmentul de psihopedagogie pentru cadrele didactice din instituţiile cu profil nepedagogic.
     Structura activităţilor este centrată pe:

 • specialitate, nivel teoretic, operaţional şi creator;
 • metodică, nivel teoretic, operaţional şi creator;
 • psihopedagogie;
 • formarea personalului didactic în contextul noilor exigenţe ale reformei învăţământului promovate de componentele acestuia, nivel teoretic, operaţional şi creator;
 • legislaţie generală şi şcolară.

     Evaluarea cadrelor didactice participante la program se realizează prin elaborarea lucrărilor practice la perfecţionarea psihopedagogică şi la metodica predării disciplinei şcolare. 
    În cadrul acestor programe de dezvoltare profesională continuă, procentul modulelor alternative poate creşte considerabil în funcţie de nivelul structurii, aptitudinii pedagogice la diferite categorii de cadre didactice. 
     Cadrul motivaţional privind parcurgerea cursurilor de formare profesională continuă rezidă în profesionalizarea carierei didactice, formarea formatorilor centrali şi locali şi crearea elitei pedagogice în Republica Moldova, acestea favorizând ameliorarea calităţii şi eficienţei sistemului educativ. Este necesar a menţiona că pe parcursul ultimilor 12 ani stagiile de formare profesională continuă le-au parcurs peste 41.000 de cadre didactice şi manageriale.  La realizarea programelor de formare continuă, în afara cadrelor înalt calificate ale Institutului, care deţin titluri ştiinţifico-didactice (doctori habilitatţi, doctori, profesori şi conferenţiari universitari şi cercetători), sunt invitate şi personalităţi de notorietate ştiinţifico-didactică din instituţii de învăţământ universitar din România, Ucraina, Federaţia Rusă, Bielarusi, din instituţii europene şi din universităţi din ţară.
     Institutul dispune de săli moderne de studii, de săli de computere, de cantină-cafenea, de cămin modern, de profilactoriu unde cadrele didactice şi de conducere şcolare au posibilitatea să îşi întremeze starea sănătăţii. 
Direcţia de cercetare o constituie valorificarea resurselor umane naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă ale cărei priorităţi strategice se înscriu în elaborarea bazelor psihopedagogice şi axiologice ale formării şi dezvoltării personalităţii integre, în argumentarea ştiinţifică a schimbării paradigmei managementului educaţional de calitate, în conceptualizarea integrării sistemului educaţional cu piaţa muncii, în identificarea factorilor sociali, psihologici şi pedagogici de formare a resurselor umane pentru economia naţională prin sistemul educaţional, în elaborarea şi valorificarea sistemului de orientare socioprofesională şi incluziune socială a tinerilor. Activitatea de cercetare în ştiinţele educaţiei este desfăşurată în cadrul proiectelor instituţionale (pe parcursul anilor 2006-2012 Institutul a realizat şi continuă să realizeze 23 de proiecte), naţionale şi internaţionale (proiecte finanţate de ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, BANCA MONDIALĂ, HIFAB INTERNATIONAL, ETF „Procesul Torino”, UNICEF, UNESCO, TEMPUS-SALiS). Rezultatele ştiinţifice ale cercetătorilor din sectoare şi din catedre sunt implementate în finalităţi ştiinţifico-didactice care conduc la reformarea sistemului de învăţământ preuniversitar, la modernizările curricula disciplinare, la reformarea sistemului de incluziune şcolară şi a educaţiei nonformale.
     I.Ş.E. reprezintă prin excelenţă un institut al tuturor învăţătorilor din republică, posedă toate forţele intelectuale, profesionale şi umane în a aduce şcolii demersuri pedagogice, fondate ştiinţific, pentru ca şcoala noastră preuniversitară să funcţioneze pe principii şi criterii calitative şi în consensul integrării în sistemul educaţional european. În contextul reformei învăţământului, aceasta este o misiune nobilă pentru institut, pentru toţi aceia care poartă responsabilitate pentru generaţiile de mâine, pentru viitorul Republicii Moldova.